MAKALE VE YAZILAR

 FİRMA KÜLTÜRÜ  NEDİR?

Firma(Organizasyon) kültürü, o firmanın tüm çalışanları(Patronlar ve yöneticiler dahil) tarafından yaratılmış olan inanç ve değerlerini yansıtır. Oluşan bu kültür ise çalışan insanların düşünce ve davranışlarına yön verir. Bu davranışlar yapıcı kültürlerde kendini geliştirme ve sonuca odaklılıktan, savunucu kültürlerde bağımlı ve rekabetçi olmaya kadar genişleyebilir.

Organizasyonlarda genel olarak üç temel tarz(Davranış) analiz edilebilir.

1-Yapıcı tarzlar, üyeleri teşvik edicidir. İşbirliği ve yardımlaşmayı ön planda tutan tarzlardır. 

2-Pasif / Savunucu tarzlarda, üyeler kendi güvenlerini tehlikeye sokmayacak şekilde savunma yoluna giderek, diğer kişileri etkilemek isterler.

3-Saldırgan  / Savunucu tarzlarda, üyeler kendi mevkilerini ve durumlarını korumak için güç kullanmak gerektiğine inanırlar.

Organizasyonun kültür tarzlarını belirlemek için Firma Profili Envanteri sonuçları bir “Profil Çemberi”nde işaretlenmiştir. Bu sonuçlar, firmanın çalışanlardan gerçek ya da algılanan beklentilerinin ve bunun paralelinde,firmada yaygın olarak görülen çalışan davranışlarının bir özetidir.Çemberdeki şekil, üyelerin inanç ve değerlerinin yoğunlaştığı tarzları saptamayı sağlamaktadır.

Firma profili çemberinin yukarısında kişilerin doyumsal ihtiyaçları ve bundan kaynaklanan davranışları yer almaktadır (özgerçekleştiri, sıkı işbirliği  gibi). Aşağısında güven ihtiyaçlarından doğan davranışlar ( kaçınma, bağımlılık gibi),çemberin sağında insana yönelik, solunda ise göreve yönelik tutumların desteklediği davranışlar bulunmaktadır.

12 kategoride incelenen kültür tarzları ile ilgili genel açıklamalar izleyen sayfalarda sunulmuştur.

KÜLTÜR TARZLARI

 

 

Firma Profili Envanterinde, kişilerin, firmanın kendilerinden beklendiğini düşündükleri davranışları değerlendirmelerinin sonucunda, 3 ana başlıkta toplanabilen 12 kültür tarzının yoğunlukları ortaya çıkmıştır. Envanter sonuçlarının işlendiği “Profil Çemberi”nde saat konumlarında gösterilen bu 12 tarz aşağıda tanıtılmaktadır:

PASİF / SAVUNUCU TARZLAR(DAVRANIŞLAR)

 

( İnsan / Güven Davranışları Destekleyen Tarzlar )

 

 

Saat  3.00 Konumu : Kabul Edici Tarz

 

Bu tarzı benimseyen organizasyonlarda tartışmalardan kaçınılır. Kişiler aynı fikri paylaşmak zorunda olduklarını hissederler. Fikir ve düşüncelerin ifadesinde çok az farklılıklar olabilir. Bununla beraber mümkün olduğu kadar iyimser ve canayakın olmaya çalışırlar.

Saat 4.00 Konumu : Gelenekçi Tarz

 

Bu tarzın yoğun olduğu organizasyonlarda koruyucu, eğitici, merkeziyetçi kontrol hakimdir. Üyeler yazılı ya da alışılagelmiş kuralları izler. Bunlar, yenilik yapmaktan kaçınan ve çevresindeki değişikliklere asla uymaya yanaşmayan organizasyonlardır.

Saat 5.00 Konumu : Bağımlı (Uyumlu) Tarz

 

Bu tarzı benimseyen organizasyonlarda, katılımcılıktan uzak, hiyerarşik kontrolun baskın olduğu merkeziyetçi bir yönetim vardır. Sadece yöneticilerin söyledikleri yapılır. Zamanında karar verme, esneklik, doğallık, bireysel girişimcilik eksik olduğundan düşük performans elde edilir.

Saat 6.00 Konumu : Kaçınmacı Tarz

Bu tarzın varolduğu organizasyonlarda her hata için ceza verilir, ancak başarı tam olarak ödüllendirilmez. Bu olumsuz ödül sistemi ile yönetim, üyelere asla hata fırsatı vermez. Hayatta kalan bu tip organizasyonlardaki üyeler karar vermede, görev almada veya risk yüklenmede isteksiz davranırlar.

 

 

 

SALDIRGAN / SAVUNUCU TARZLAR(DAVRANIŞLAR)

 

( İş / Güven Davranışlarını Destekleyen Tarzlar )

 

 

 

Saat  7.00 Konumu : İtiraz Edici Tarz

Bu tarzın yoğun olduğu organizasyonlarda kişiler birbirlerinin fikirlerine olumsuz tepkiler göstererek itiraz ederler. Bu şekilde üstünlük sağladıklarını düşünerek başarı elde ettiklerini sanırlar. Kritik durum yaratarak birbirlerini etkilemeye çalışırlar. Bazen soru sorarak ve sürekli karşıtlık tarzıyla gereksiz tartışmalara girerler. Problem çözmede zayıf bir gruptur ve problemlerin çözümü çoğu zaman “suya düşer.”

Saat  8.00 Konumu : Otoriter Tarz

 

Bu tarzın benimsendiği organizasyonlar, katılımcı olmayan bir yapıya sahiptir. Yöneticiler  astlarını sıkı bir şekilde kontrol ederler. Bu kontrol, yöneticilerin üstlerinden aldıkları talimatlar ve onların istekleri doğrultusundadır. Bu davranışları ile üstleri tarafından takdir göreceklerine ya da ödüllendirileceklerine inanırlar. Mevki gücünün ve  otoritenin kullanıldığı bu organizasyonda üyeler yeterince etkin değillerdir. Bu tip bir kontrol, astları katılımcılıktan uzaklaştırır, astlar bilgi almaktan ve soru sormaktan çekinir.

Saat  9.00 Konumu : Rekabetçi Tarz

Bu tarzın yoğun olduğu organizasyonlarda üyeler birbirleriyle yarış halindedir. Mutlaka bir kazanan ve bir kaybeden vardır. Sadece rekabetçi ruhla ve takım olmaktan uzaklaşarak performans göstermeye çalışan bu tip organizasyonlarda etkinlik tam olarak sağlanamaz,sinerji yaratılamaz ve sonuçta verimlilik düşer.

Saat  10.00 Konumu : Mükemmeliyetçi Tarz

Bu tarzın benimsendiği organizasyonlarda mükemmeliyetçilik, sabır ve güç iş yapmak  ve detaylar önemlidir. Üyeler hiçbir şekilde  hata yapmamak gerektiğine inanırlar, her şeyi kitapçık halinde saklarlar ve saatlerce detaylarla ilgilenirler. Ancak böyle uzun ve yoğun bir çalışmada amaçlar, ayrıntılar içinde kaybolabilir ve sonuçta gerginlik belirtileri ortaya çıkar.

YAPICI TARZLAR(DAVRANIŞLAR)

 

(Doyumsal Davranışları Destekleyen Tarzlar )

 

 

 

Saat  11.00 Konumu : Sonuca Ulaşıcı Tarz

Bu tarzın benimsendiği organizasyonlarda üyelerin inandıkları vizyonları ve  ulaşılabilir temel hedefleri vardır. Üyeler, bu gerçekçi hedeflere ulaşabilmek için planlarını oluşturur ve bunları büyük bir istekle gerçekleştirmeye çalışırlar. Gerektiğinde etkin şekilde problem çözücüdürler. Bu tip organizasyonlar, müşterilere iyi hizmet verir. Üyeler arasındaki uyum sağlıklıdır.

Saat  12.00 Konumu : Özgerçekleştirici Tarz

 

Bu tarzı benimseyen organizasyonlarda kişisel değerler, görevi başarma, kişisel gelişim gibi konular ön plandadır. Üyeler, yeni ve yaratıcı faaliyetlerde bulunarak kendilerini geliştirme ve bu şekilde başarı ve kazanç sağlama eğilimindedirler. Bu organizasyonlarda sürekli yenilik yapma özelliği görüldüğünden bazen algılama ve kontrol güçlüğü meydana gelebilir. Yüksek nitelikli ürünler ve / veya hizmetler sunarlar ve seçkin elemanlar yetiştirirler.

Saat  1.00 Konumu : İnsancıl – Cesaretlendirici Tarz

Bu tarzın varolduğu organizasyonlarda katılımcılık önemlidir, yeni fikirler geliştirmek ve girişimcilik takdir görür. Üyeler daima birbirlerine destek olurlar. Yüksek performansın sağlanabilmesi için birbirlerine cesaret verici, teşvik edici bir davranış içindedirler.

Saat  2.00 Konumu : Sıkı İşbirlikçi Tarz

Bu tarzın benimseyen organizasyonlarda kişiler arası ilişkiler en önde gelir. Üyelerin duygusal zekaları gelişmiştir. Arkadaşlığa, açıklığa, takım çalışmasına önem verirler. Etkin performans göstermeleri, iyi koordinasyon, iyi işbirliği ve açık iletişimle gerçekleşir. Üyeler, birbirlerine karşı samimidirler ve birbirleriyle ” uyum içinde” oldukları grup çalışmaları yaparlar.

Kozyatağı 19 Mahallesi, Okur Sokak, No.8 D:14 Kadıköy – İstanbul

info@vucadanismanlik.com

+90-532-1345298